Vedensäästöä tehokkaasti
Vedensäästöä tehokkaasti

Vastuullisen kiinteistön­omistajan kumppani
energia­te­hok­kaam­paan huomiseen

Kiinteistöala kuluttaa lähes puolet Suomen energiasta. Energia- ja vesikus­tan­nukset haukkaavat merkit­tävän osan kiinteistön hoito­ku­luista. Energiankäytön tehos­ta­minen on nopea ja kustan­nus­te­hokas tapa vähentää päästöjä ja säästää selvää rahaa.

Ekovirtaus tarjoaa luotet­tavan kumppa­nuuden energian­sääs­tö­toi­mien pitkä­jän­tei­seen kehit­tä­mi­seen ja vesika­lus­teiden elinkaaren piden­tä­mi­seen. Kestävillä ratkai­suil­lamme asiak­kaamme saavut­tavat energiansäästötavoitteensa.

Palvelut

Ekovirtaus tarjoaa kokonais­rat­kaisun kiinteistön veden­sääs­tö­ta­voit­teiden toteut­ta­mi­seen. Kartoitamme nykyti­lan­teen, tutkimme säästö­po­ten­ti­aalin ja teemme optimoidut toimen­pi­teet energia­te­hok­kuuden paran­ta­mi­seksi.  Tulevaisuuden tueksi laadimme kalus­tolle pitkän­täh­täimen huolto­suun­ni­telman. Säästötavoitteiden toteu­tu­misen varmis­tamme yhdessä asiak­kaan kanssa säännöl­li­sellä jälkiseurannalla.

Useat asiak­kaamme ovat jo saavut­ta­neet energian­sääs­tö­ta­voit­teensa ratkai­suil­lamme, jotka laskevat veden­ku­lu­tusta keski­määrin viiden­neksen ja lämmi­ty­se­ner­gian­ku­lu­tusta viisi prosenttia. Investoinnin takai­sin­mak­suaika on vain vuosi. Ekologinen vaikutus on korvaamaton.

Konkreettiset tulokset nähtyään asiak­kail­lemme heräsi usein kysymys, miksei tätä tehty jo raken­nus­vai­heessa? Se oli mieles­tämme hyvä kysymys. Päätimme vastata siihen kehit­tä­mällä eko+ hanamal­liston, jossa yhdistyy vuosien tieto­tai­tomme veden­sääs­töstä käyttö­mu­ka­vuu­desta tippaa­kaan tinkimättä.

Esimerkkikohde Lahdessa

(34 huoneistoa)

Vedensäästö

Kohteen toteu­tunut säästö 5200€/ vuosi

”Yhdistämällä elinkaa­ria­jat­telu, pitkän tähtäimen suunni­telma ja tehokas energian­säästö saadaan kauas­kan­toinen ratkaisu kiinteistön energia­ta­voit­teiden ratkai­se­mi­seksi ja ylläpi­to­ku­lujen leikkaamiseksi”

Osaamiseemme luottavat

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}

Yhteystiedot

puh. 010 504 6351
info@ekovirtaus.fi
Y-tunnus: 2687215-7

Ota yhteyttä!